Machining Navi Editorial

Maximizing machine tool performance

Performanța mașinilor-unelte la maxim

Cost reduction—shorter cycle times and higher productivity—is required to compete in today’s global market. Machining Navi, with clear visuals of complex cutting conditions, is a breakthrough tool that enables the machine operator to navigate the machine and tool capabilities to their best performance levels.

Reducerea costurilor – clicluri prelucrare mai scurte și productivitate mai mare – este necesară pentru a concura pe piața globală actuală. Prelucrarea Machining Navi, determinare condiții de așchiere complexe, este o tehnologie avansată care permite operatorului mașinii să beneficieze de capabilitățile de prelucrare ale mașinii CNC și folosirea optimă a sculelor la cele mai bun nivel de performanță.

Tailored approaches for different types of machine tool

Abordări adaptate la diferite tipuri de mașini unelte

Optimizing spindle speed

Optimizarea vitezei arborelui principal

Especially suitable for high-speed milling applications, to effectively suppress chatter by shifting rpm’s to an optimum, and even faster chatter-free zone.

Dedicat în special pentru aplicații de frezare de mare viteză, pentru a suprima în mod eficient vibrațiile prin variațiile vitezei arborelui principal într-o zonă optimă și chiar așchiere mai rapidă.

(Machining Navi, M-i, M-g, M-g +)

Raising the low-speed threshold (milling and turning applications)

Creșterea pragului la viteze mici de prelucrare (aplicații de frezare și strunjire)

Increasing milling or turning spindle speeds in the slow zone requires a different approach to suppress chatter. Okuma’s solution provides a wider stable region for faster cutting in the low-speed zone.

Creșterea vitezei de frezare sau de strunjire în zona lentă de prelucrare necesită o abordare diferită pentru a compensa vibrațiile. Soluția Okuma oferă o bandă stabilă mai largă pentru așchiere mai rapidă în zona cu viteză redusă de prelucrare.

(Machining Navi, M-i, M-g+, L-g)

Find the best cutting condition for your application

Determinarea celor mai optime condiții de așchiere

Four types of Machining Navi easily guide customers

Scurt ghid pentru cele patru tipuri de Machining Navi

  • Simple, auto-mode—leave it to the machine Finding optimum cutting conditions quickly
  • Mod simplu, automat – lăsați mașina să determine rapid cele mai optime condiții de așchiere

Machining Navi M-i (intelligently optimized spindle speed control)

Machining Navi M-i (optimizare inteligentă a vitezei arborelui principal)

Chatter vibration is measured by built-in sensors, and spindle speed is automatically changed to the optimum speed. In addition, advanced graphics of the optimal cutting conditions represent effective alternatives to suppress various chatter characteristics throughout the low to high speed zones.

Vibrația este măsurată de senzori încorporați, iar viteza arborelui este modificată automat la viteza optimă. În plus, grafica avansată a condițiilor optime de așchiere reprezintă alternative eficiente pentru a ajusta diverse caracteristici ale vibrațiilor în zonele de trecere de la viteză mică până la viteză mare a arborelui principal.

  • Adjust cutting conditions while monitoring the data
  • Modificare condițiilor de așchiere în timpul monitorizării prelucrării

Machining Navi M-gII (guided optimization of spindle speed)

Machining Navi M-gII+ (guided optimization of spindle speed/harmonic control)

Machining Navi M-g displays suggestions for the best spindle speed from chatter noise picked up by the microphone. The effect can be quickly checked by selecting one of the suggested spindle speeds with a single touch. M-gII +, which is available for machines with built-in spindles, controls chatter by changing the spindle speed during machining at low speeds.

Utilizarea Machining Navi M-g afișează sugestii pentru cea mai bună viteză a aarborelui, datorită zgomotului vibraților preluate de un microfon. Efectul poate fi verificat rapid prin selectarea uneia dintre vitezele arborelui principal sugerate cu o singură atingere. Machining M-gII +, care este disponibil pentru mașinile cu arbori cu motor integrat, controlează vibrația prin schimbarea vitezei arborelui principal în timpul prelucrării la viteze mici.

  • Chatter-free applications for lathes
  • Prelucrare fără vibrații pe strunguri

Machining Navi L-g (guided, harmonic spindle speed control)

Machining Navi L-g (controlul armonicelor cu ajutorul vitezei arborelui principal)

Chatter in a lathe can be suppressed by changing spindle speeds to the ideal amplitude and wave cycle.

Vibrațiile într-un strung pot fi controlate prin schimbarea vitezei arborelui principal după amplitudinea și perioada optimă a armonicelor.

  • Threading chatter can be easily controlled by anyone
  • Vibrațiile din filetare pot fi controlate cu ușurință

Machining Navi T-g (threading)

Machining Navi T-g (filetare)

In the threading cycle, chatter during threading is controlled through appropriate change of the spindle speed in each pass.

În ciclul de filetare, vibrațiile din timpul filetării sunt controlate prin modificarea adecvată a vitezei arborelui principal la fiecare pas.

Machining Navi M-i

Cutting condition search function for milling (intelligently optimized spindle speed control)

Simple, auto-mode—leave it to the machine (Auto Control)

Simplu, automat – lăsați mașina să determine rapid cele mai optime condiții de așchiere

Chatter vibration is measured by built-in sensors, and Machining Navi automatically changes spindle speed to the optimum speed. In other words, vibration measurement, optimum spindle speed calculations and spindle speed adjustments are then made automatically.

Vibrația este măsurată de senzori încorporați, iar Machining Navi modifică automat viteza optimă a arborelui principal. Cu alte cuvinte, măsurarea vibrațiilor, calculele optime ale vitezei arborelui și ajustările vitezei sunt apoi realizate automat în procesul de așchiere.

În trei pași simpli

Machining Navi-i functions very simply. Just three steps are required to get the best cutting conditions.

Prelucrarea Machining Navi-i funcționează foarte simplu. Sunt necesari doar trei pași pentru a obține cele mai bune condiții de tăiere.

Changes made during “learning mode” are stored automatically

Modificările efectuate în “modul învățare” sunt memorate automat și salvate

Machining Navi-i will automatically use the selected optimum spindle speed. Under similar conditions, the same original S command will be replaced by the “learned” spindle speed.

Prelucrarea Machining Navi-i va utiliza automat viteza optimă a arborelui principal selectată. În condiții similare de prelucrare, parametrul comandă S din programul NC va fi înlocuit cu viteza arborelui principal „învățat” din prelucrarea anterioră.

Finding the best cutting conditions quickly

Găsirea rapidă a celor mai bune condiții de așchiere

Advanced graphics of the optimal cutting conditions represent effective alternatives to suppress various chatter characteristics throughout the low to high speed zones. In addition to Auto Control, this can be used as a tool to raise cutting conditions even further.

Grafica avansată de vzualizare a condițiilor optime de așchiere reprezintă alternative eficiente pentru a controla diverse caracteristici ale vibrații în zonele de prelucrare cu viteză mică până la mare. În plus față de controlul automat, acesta poate fi utilizat ca instrument pentru a optimiza și mai mult condițiile de așchiere.

Effective measures are displayed

Sensors built in to the machine detect and analyze machining chatter. Machining Navi then navigates to the effective measures in a wide range of spindle speeds, from low to high.

Senzorii încorporați în mașină detectează și analizează vibrația de prelucrare. Prelucrarea Machining Navi selectează apoi valoril eficiente într-o gamă largă de viteze ale axului, de la mică la mare.

Machining Navi M-gII

Cutting condition search function for milling (guided optimization of spindle speed)

Această metodă este eficientă la vibrații înalte din timpul prelucrării.

Adjust cutting conditions while monitoring the data

Reglați condițiile de așchiere în timp ce monitorizați datele

Based on the chatter noise captured by the microphone, Machining Navi displays a number of optimal spindle speed possibilities on the screen. The operator can change to the indicated spindle speed with a single touch and immediately confirm the result

Bazat pe zgomotul vibrațiilor captate de un microfon atașat pe mașina CNC, Machining Navi afișează pe ecran o serie de posibilități optime de viteze a arborelui principal. Operatorul poate trece la viteza indicată a arborelui principal cu o singură atingere și poate confirma imediat rezultatul.

Machining Navi M-gII+

Cutting condition search function for milling (guided optimization of spindle speed/harmonic control)

Această metodă este eficientă la vibrații joase, și este implementată în frezare pe centrele de prelucrare tip dublă coloană, respectiv în alezare la mașinile cu arbore principal integrat.

Machining Navi L-g

Cutting condition search function for turning (guided, harmonic spindle speed control)

Chatter in a lathe can be suppressed by changing spindle speeds to the ideal amplitude and wave cycle—without decreasing spindle speed

Vibrațiile într-un strung pot fi controlate prin schimbarea vitezei arborelui principal după amplitudinea și perioada optimă a armonicelor fără a reduce din viteza de așchiere.

Chatter control effect is seen as harmonic amplitude increases and harmonic period becomes shorter. When chatter remains with the recommended values, or when further improvement in machined surface quality is desired, harmonic amplitude and harmonic period can be adjusted by simply pressing the arrow key while watching the machining noise and size of spindle load displayed in a graph.

Efectul vibrațiilor este vizualizat pe măsură ce amplitudinea armonică crește și perioada armonică devine mai scurtă. Când vibrațiile rămân cu valorile recomandate sau când se dorește o creștere suplimentară a calității suprafeței prelucrate, amplitudinea armonică și perioada armonică pot fi ajustate prin simpla apăsare a tastei săgeată în timp ce urmăriți zgomotul de prelucrare și dimensiunea sarcinii axului afișate într-un grafic.

Machining Navi T-g

Cutting condition search in threading

Threading productivity is improved while costs are kept down

When chatter occurs in threading, general methods to resolve the problem have been to either lower cutting conditions at the expense of productivity, or to use special chatter-resistant tools at some cost. Machining Navi T-g (threading) provides optimum control, increasing or decreasing spindle speed on each pass to inhibit the periodic vibrations that are a cause of chatter.

Când apar vibrații în filetare, metodele generale de rezolvare a problemei au fost fie reducerea condițiilor de tăiere în detrimentul productivității, fie utilizarea unor scule speciale rezistente la vibrații cu un anumit cost. Prelucrarea Machining Navi T-g (filetare) asigură un control optim, mărind sau micșorând viteza arborelui principal la fiecare pas pentru a compensa vibrațiile periodice.

Example of Machining Navi T-g (threading)

Threading chatter can be quickly and easily controlled by anyone

With Machining Navi T-g (threading), a change to the best cutting conditions is made in 3 simple steps. Current and recommended threading conditions are shown on a visual graphics screen for navigation to chatterless threading.

Cu Machining Navi T-g (filetare), se face o schimbare în cele mai bune condiții de tăiere în 3 pași simpli. Condițiile de filetare actuale și recomandate sunt afișate pe un ecran grafic pentru opțiuni de filetare fără vibrații.

Threading conditions visualized and optimized

Condiții de filetare vizualizate și optimizate

Current and optimum cutting conditions, the spindle speed change (%) per threading pass, the current/total pass count, and other required information are all tabulated.

Condițiile de așchiere curente și optime, schimbarea vitezei arborelui principal (%) la fiecare trecere de filetare, numărul de treceri curent / total și alte informații necesare sunt toate tabelate.

Optimum cutting conditions from touch screen operation

Condiții optime de tăiere din funcționarea ecranului tactil

The only operation required is to press the RECOMND VALUE button. The recommended spindle speed (SS %) is automatically calculated from the base speed.
By pressing the ADJUST ON/OFF button, automatic spindle speed change starts. Simply touch input the new (chatterless) cutting conditions to revise the part program.

Singura operație necesară este să apăsați butonul RECOMAND VALUE. Viteza recomandată a arborelui principal (SS%) este calculată automat din viteza de bază.
Prin apăsarea butonului ADJUST ON / OFF, începe schimbarea automată a vitezei arborelui principal. Pur și simplu introducerea noilor condiții de tăiere (fără vibrații) inserate în programul NC al piesei de prelucrat.

No threading phase error

Fără eroare de fază la filetare

Threading phase error occurs if the spindle speed is changed during threading, but there is no error with Machining Navi T-g; another benefit of synchronized spindle speed technology from Okuma — Your Single Source for Machine & Control.

Eroarea fazei de filetare apare dacă viteza axului este modificată în timpul filetării, dar nu există nici o eroare la Machining Navi T-g; un alt avantaj al tehnologiei sincronizate de viteză a fusului de la Okuma – Sursa dvs. unică pentru mașină și control.